Algemene voorwaarden


Levering

Wij streven ernaar dat je binnen 2 tot 5 werkdagen, en altijd binnen 30 werkdagen, met je nieuwe Hippe bril van de zon kan genieten. Mocht dit niet het geval zijn kan dit twee oorzaken hebben:

  • de zon schijnt niet :-)

  • de bril is niet op voorraad, uiteraard stellen wij je hiervan direct op de hoogte. De levertijd is daarna doorgaans vijf werkdagen.Dan moet de bril nog verzonden worden dus houd rekening met 7 werkdagen.

Uiteraard staan wij ervoor om alleen producten aan te bieden die wij ook daadwerkelijk op voorraad hebben. Mocht dit toch niet het geval zijn, zullen wij hierover contact met je opnemen. Wij kunnen in dat geval het product nabestellen bij de leverancier, een vervangend product aanbieden, of je kunt de bestelling annuleren.

winkel

Verzending

Vanwege de schitterende zomer willen wij dat iedereen er hip bijloopt, daarom om het nog aantrekkelijker te maken gratis verzending!! 

Onze bestellingen worden bezorgd door PostNL  en DHL Parcel. Als een bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze als pakket verzonden. In dat geval zie je in je Bestelstatus een 3S nummer bij de bestelling. Met dit nummer kun je op de site van TNT Post www.tracktrace.nl het verzendtraject van je pakket volgen.

 

'Hip-proof'

 In de verpakking van de bril zit een controlekaartje waaraan je kunt zien dat wij de bril op 5 punten hebben gecontroleerd:

  • 100% UV licht

  • scharnieren zijn gelocked, schroefjes kunnen er niet uit draaien

  • glazen zijn gecontroleerd op krassen

  • montuur is uitgelijnd en symetrisch

  • montuur is krasvrij

 

Afstellen

Om het dragen van je nieuwe bril zo comfortabel mogelijk te maken moet deze helemaal goed afgesteld zijn op neus en oren. Merkbrillen kun je te allen tijde bij iedere betere opticien af laten stellen.

 

Retourneren

Staat je bril anders dan verwacht of heb je een andere reden om de bril te retourneren? Dan kun je deze, onbeschadigd en in originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen. De kosten hiervan zijn voor je eigen rekening. Heb je een aankoopbedrag betaald? Wij zullen dit dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, na terugzending aan je terugbetalen. 

Retour sturen is niet mogelijk voor aanbiedingen, speciaal bestelde artikelen en eventuele andere artikelen onder € 25,00.

 

Je kunt je bril op 2 manieren retourneren. Je Kunt hem terugbrengen naar onze winkel of retour sturen per post.

 

Het adres voor het retourneren van een artikel is:

 

Beeks Oog & Oor

O.v.v. retour hippebrillen

Langestraat 149

2691 BE ´s-Gravenzande

Als je een artikel retour stuurt dient u altijd een kopie van de factuur of een kopie van de pakbon mee te sturen voor onze administratie. Je moet hierbij ook je rekeningnummer en de tennaamstelling van de rekening vermelden (i.v.m. terugstorten aankoopbedrag).

 Algemene Leveringsvoorwaarden Hippebrillen handelend onder Beeks Oog & Oor B.V.

Algemene gegevens 

Statutaire bedrijfsnaam: Beeks Oog & Oor BV
Vestigingsadres: Langestraat 149 (Nederland) 
Telefoonnummer: +31 174 413040
Algemeen emailadres: welkom@beeksoogenoor.nl
KvK-nummer: 64738965
BTW-nummer: NL855810117B01

Inhoud
Artikel 1 Definities 4
Artikel 2 Toepasselijkheid 4
Artikel 3 Informatie vooraf 4
Artikel 4 Prijzen 5
Artikel 5 Offertes 5
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 5
Artikel 7 Herroepingsrecht 5
Artikel 8 Verplichtingen Consument en kosten in geval van herroeping 6
Artikel 9 Annulering 6
Artikel 10 Levering 6
Artikel 11 Vooruitbetaling 7
Artikel 12 Garantie bij vooruitbetaling 7
Artikel 13 Betaling 7
Artikel 14 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten 7
Artikel 15 Aansprakelijkheid 8
Artikel 16 Niet-nakoming van de overeenkomst 8
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding 8
Artikel 18 Klachten 8
Artikel 19 Geschillenregeling 8
Artikel 20 Nakomingsgarantie 9
Artikel 21 Wijzigingen 9

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Optiek:  Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van
subjectieve en/of objectieve metingen van de ogen en/of het
onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het  aanmeten,
aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het
verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere
contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).
De Ondernemer: Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het optiekbedrijf
uitoefent en die is aangesloten bij de Nederlandse Unie van
Optiekbedrijven (NUVO).
De Consument:  De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die, anders dan in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten
en/of producten van het optiekbedrijf.
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte met betrekking
tot de koop van een roerende zaak die wordt gesloten tussen de
Ondernemer en de Consument, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst.
De Overeenkomst buiten
Verkoopruimte:  Iedere overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument die:
1. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de
Ondernemer en de Consument op een andere plaats dan de
verkoopruimte van de Ondernemer of waarvoor door de Consument
een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;
2. wordt gesloten in de verkoopruimten van de Ondernemer of met
behulp van communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de
Consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats
die niet de verkoopruimte is, in gelijktijdige persoonlijke
aanwezigheid van de Ondernemer en de Consument;
De Geschillencommissie:  De Geschillencommissie Optiek, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
www.degeschillencommissie.nl.  
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes buiten verkoopruimte van de
Ondernemer en overeenkomsten buiten verkoopruimte gesloten tussen de Ondernemer en de
Consument, met betrekking tot de Optiek.

Artikel 3 - Informatie vooraf
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de Ondernemer
de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende
relevante informatie en heeft de Consument de plicht de ondernemer deze informatie naar
waarheid en zo volledig mogelijk te verstrekken.
2. De Ondernemer zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, de Consument alle op grond van
de wet benodigde relevante informatie schriftelijk verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de toepasselijkheid van de gedragscode van de NUVO en hoe de Consument deze kan
inzien;
e. de in artikel 5 lid 2 opgenomen gegevens, tenzij deze al eerder aan de Consument zijn
verstrekt;
f. indien van toepassing: de minimale duur van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen voor de Consument;
g. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien het een abonnement betreft.
4
 
3. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering. Van een duurtransactie is sprake wanneer de overeenkomst betrekking heeft op
een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
is gespreid.

Artikel 4 - Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod
van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de
aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.    
2. Indien er eventuele extra kosten, zoals vracht-, leverings- of portokosten, in rekening gebracht
worden bij de Consument, dient de Ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de
Overeenkomst specifiek aan de Consument te vermelden.
3. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 5 - Offertes
1. Een offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten zoals wettelijk vereist. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Een kennelijke vergissing of
kennelijke fouten in de offerte, binden de Ondernemer niet.  
2. De Ondernemer zal tevens in de offerte de daartoe volgens de wet benodigde gegevens
vermelden zoals, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, zijn identiteit, zijn handelsnaam, het
geografisch adres waar de Ondernemer is gevestigd alsmede een telefoonnummer, faxnummer en
e-mailadres, de totale prijs inclusief belastingen en de wijze van betaling.  
3. Alle offertes van de Ondernemer vervallen na veertien kalenderdagen indien de Consument de
offerte niet binnen deze termijn heeft aanvaard, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is
altijd vrijblijvend voor de Consument.  
4. De Ondernemer zal de termijnstelling van veertien kalenderdagen of andersluidende afspraken
hieromtrent uitdrukkelijk in de offerte opnemen.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst   
1. De Ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede
gelet op de mededelingen die de Ondernemer en zijn toeleveranciers over de zaak hebben
gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor
een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat laatste, bij
voorkeur schriftelijk, is overeengekomen met de Consument.  
2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de
overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van
deugdelijk materiaal.
3. De consument kan geen aanspraak meer maken op het bepaalde in lid 1 en 2 als hij, of een
derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer herstel, of andere
daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de Ondernemer geleverde hebben
verricht of laten verrichten, dan wel wanneer dan Consument zelf schuld heeft aan het feit dat het
geleverde niet meer conform is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten die de
Consument heeft als de Ondernemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
4. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door de Ondernemer vastgestelde brilvoorschrift
te ontvangen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en)
ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
5. De ondernemer is gerechtigd om voor het verstrekken van gegevens die zijn verkregen door een
eerder onderzoek van de ogen van de Consument, een vergoeding te vragen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht  
1. Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst buiten de
verkoopruimte zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf
door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op Afstand
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de Overeenkomst op afstand.
5
 
3. De Ondernemer sluit het herroepingsrecht van de Consument uit, conform de daartoe geldende
wettelijke bepalingen, voor goederen:  
a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. geleverd op grond van een Overeenkomst op Afstand waarbij de Consument de
Ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of
onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar de
Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en de levering van andere goederen die
noodzakelijk zijn om het onderhoud of herstellingen uit te voeren;
g. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;  
h. die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
4. De Ondernemer sluit het herroepingsrecht uit voor diensten die volledig zijn uitgevoerd binnen de
bedenktijd, indien de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen en
de Consument uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding.

Artikel 8 – Verplichtingen Consument en kosten in geval van herroeping
1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument de door de Ondernemer bij
het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies
opvolgen.
2. De Consument zendt de door hem ontvangen goederen onverwijld en in ieder geval binnen
veertien dagen na het inroepen van het herroepingsrecht terug aan de Ondernemer.
3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
4. Indien de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht zoals bedoeld in het voorgaande
artikel zal de Ondernemer onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van
ontvangst van de verklaring van de Consument alle van de Consument ontvangen betalingen
terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten.   
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders
overeengekomen.
6. Tenzij de Ondernemer heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst op Afstand
geleverde goederen zelf af te halen, kan de Consument pas nakoming vorderen van de in lid 4
bedoelde verbintenis, nadat de Ondernemer de goederen heeft ontvangen of de Consument heeft
aangetoond dat hij de goederen terug heeft gezonden.  

Artikel 9 - Annulering
1. Voordat aflevering heeft plaatsgevonden, kan de consument de overeenkomst annuleren. Bij
annulering is de consument gehouden een vergoeding van 30% van het aankoopbedrag aan de
ondernemer te betalen.  
2. De Ondernemer kan in het voordeel van de Consument afwijken van het voorgaande lid.
3. De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien de Consument gebruikmaakt van een aan
hem toekomend herroepingsrecht.
 
Artikel 10 – Levering
1. De Ondernemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht nemen.
2. De Ondernemer zal de producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de
Consument leveren, tenzij de Consument en de Ondernemer een andere leveringstermijn zijn
overeengekomen.  

 
3. Het product is voor risico van de Consument wanneer de Consument het product heeft
ontvangen.
4. De Consument is verplicht om de bestelde c.q. gekochte producten af te nemen zo snel mogelijk
nadat deze door de Ondernemer aan de Consument ter beschikking worden gesteld.  

Artikel 11 - Vooruitbetaling
De Ondernemer is gerechtigd alvorens met de werkzaamheden en leveringen aan te vangen,
vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen
prijs.

Artikel 12 – Garantie bij vooruitbetaling
1. Wanneer de Consument een aanbetaling heeft verricht en de ondernemer is surseance van
betaling verleend of is failliet verklaard, waardoor de overeenkomst niet of niet volledig kan
worden uitgevoerd, dan wel de vooruitbetaling niet kan worden terugbetaald, dan kan de
Consument een beroep doen op de aanbetalingsgarantie van de NUVO.  
2. Om gebruik te kunnen maken van de aanbetalingsgarantie, dient de Consument alle door de
NUVO verlangde gegevens te verstrekken. Daartoe behoren in ieder geval een kopie van de
koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator of
bewindvoerder van Ondernemer waaruit blijkt dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en de
aanbetaling niet wordt terugbetaald.  
3. Na ontvangst van de overlegde stukken als bedoeld in het vorige lid, zal de NUVO zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen nadat de Consument een verzoek daartoe heeft
ingediend, één of meer Ondernemers aanwijzen waar door de Consument een vervangende koop
kan worden gesloten met verrekening van de aanbetaling. Voor deze verrekening geldt een
maximum van 25% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
4. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 3 aangegeven wijze uit te voeren,
stelt de NUVO zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de Consument, met een
maximum van 25% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De NUVO betaalt binnen tien
werkdagen, nadat door de Consument is aangetoond dat uitvoering op grond van lid 3 onmogelijk
is, de vooruitbetaalde som aan de Consument.
5. Geen recht op de aanbetalingsgarantie bestaat wanneer de Consument zonder tussenkomst van
de NUVO zelf een vervangende koop sluit.  

Artikel 13 - Betaling
1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering van een product
respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen afgifte van een betalingsbewijs aan hem te
worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.  
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen.
Indien de Consument in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Consument kosteloos
een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen
vanaf de dag nadat de consument de aanmaning heeft ontvangen, tot gehele betaling over te
gaan.  
3. Indien de Consument ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan
zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot
invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in
artikel 14 over te gaan.
4. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de ondernemer kan worden gedeclareerd
bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar van de consument, blijft de consument
verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het
gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan de ondernemer het niet door de derde
partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de consument.  

Artikel 14- Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1.   Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ontvangende partij de bevoegdheid
de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen,
te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

 
2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen,
kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze
buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het
voordeel van de Consument worden afgeweken

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
tekortkoming door de Ondernemer in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze
tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Ondernemer dan wel aan personen van wier
hulp de Ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
2. De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van
de overeenkomst toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin de Ondernemer
als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.  
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
tekortkoming door de Consument in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming
aan de Consument niet kan worden toegerekend.
4. Schade aan producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die
gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening
en risico van de Consument, mits de Ondernemer dit van te voren aan de Consument heeft
medegedeeld.

Artikel 16– Niet-nakoming van de overeenkomst
Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde producten voor totdat deze volledig
zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 13 lid 3, onverminderd de aan
de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
2. De Ondernemer is bij herstel van het geleverde bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk
toekomende recht tot terughouding (retentie). De ondernemer zal in dat geval het geleverde
onder zich houden totdat de consument alle openstaande facturen die betrekking hebben op het
geleverde alsnog volledig heeft betaald. Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij
eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument
hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 18 - Klachten
1. De Consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en
duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de
Consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Een kennisgeving
binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden
dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de
Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen
de overeengekomen termijn.
3. De Consument dient de Ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van
klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.  
4. Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van de
Ondernemer worden gevergd, of draagt de ondernemer niet binnen een redelijke termijn en
zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de Consument gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 19 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten en
zaken, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Optiek, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
(www.degeschillencommissie.nl).   

 
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
Consument zijn klacht eerst aan de Ondernemer heeft voorgelegd.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de
Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan
deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer dit wil doen, moet hij de Consument schriftelijk
vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient
daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het
geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Onverminderd het voorgaande heeft de Consument te allen tijde het recht een geschil bij de
daartoe op grond van de wet bevoegde Nederlandse rechter aanhangig te maken.

Artikel 20 - Nakomingsgarantie
1. De NUVO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid
besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de
rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de
rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt in kracht van gewijsde is gegaan. Tot
maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de NUVO aan de
consument uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de NUVO een inspanningsverplichting om ervoor
te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de
consument wordt aangeboden zijn vordering aan de NUVO over te dragen, waarna deze
organisatie op eigen naam en op kosten van de NUVO de betaling daarvan in rechte zal vragen
ter voldoening aan de consument.
2. De NUVO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeven van het in behandeling
nemen van het geschil, door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele
innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en
eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
 Aan het lid is surseance van betaling verleend;
 Het lid is failliet verklaard;
 De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
 Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het
Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NUVO aannemelijk kan
maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 21 - Wijzigingen
1. De NUVO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de
Consumentenbond.
2.  Het in lid 1 bepaalde laat onverlet dat de Consument en de Ondernemer individuele afspraken
kunnen maken waarbij ten voordele van de Consument van deze Algemene Voorwaarden wordt
afgeweken. Het verdient aanbeveling dergelijke afspraken schriftelijk vast te leggen.

 

 

Onze merken

Maui Jim Serengeti Adidas Ray-Ban

Gratis verzending

Bel ons! 0174-413040

Hulp nodig? Contact opnemen